Condicions generals de venda

En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la inscripció al Gran Fondo Encamp Pas de la Casa a través de granfondoepc.com. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:

e-mail de contacte: hola@granfondoepc.com

Telèfon de contacte: +376 801 050

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum, així com altes lleis que sigui d’aplicació.

 1. Informació general de contacte
 2. Objecte
 3. Producte i servei
 4. Accés de persones usuàries
 5. Normes d’ús del Lloc web
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Notificació d’infraccions
 8. Formalització de la inscripció
 9. Pagament
 10. Política de canvis i cancel·lacions d’inscripcions
 11. Assegurança
 12. Atenció al client
 13. Responsabilitat
 14. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
 15. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
 16. Publicitat
 17. Protecció de dades personals
 18. Queixes i reclamacions
 19. Miscel·lània

 

1. Informació general de contacte

Adreça: C/ Prat de la Creu, 59-65 Edifici B Planta 5 – AD500 Andorra la Vella

Telèfon de contacte: +376 801 050
E-mail de contacte: hola@granfondoepc.com

 

 

2. Objecte

El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris participants de les condicions i modalitats en què GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, procedirà a posar a la seva disposició les inscripcions per participar a la marxa ciclista Gran Fondo Encamp Pas de la Casa i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la validació de les inscripcions rebudes per part dels participants (en endavant “el Participant”).

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les inscripcions realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Participant", al realitzar una inscripció, reconeix conèixer amb caràcter previ les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la inscripció aquelles que el Participant hagués acceptat en el moment de realitzar-la.

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies i el Reglament.

3. Producte i Servei

A efectes d'aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" s'entén que l'activitat que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA desenvolupa a través del Lloc web, comprèn:

Inscripció a la marxa ciclista Gran Fondo Encamp Pas de la Casa

4. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

L'ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l'accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.

L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

5. Normes d’ús del Lloc web

La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA o a terceres persones com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", reservant -se GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA el dret de limitar si així ho estimés convenient.

El lloc web està regit per la legislació aplicable a Andorra. GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Queda terminantment prohibit:

 • Utilitzar el nom de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA per a fins que no siguin la inscripció al Gran Fondo Encamp Pas de la Casa.
 • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent a Andorra.
 • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d'uns altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

7. Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte "Vulneració de drets", sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA ubicar aquest material en el Lloc web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
 4. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d'aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

8. Formalització de la inscripció

El Participant podrà formalitzar, a la seva elecció, amb GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA el contracte d’inscripció en qualsevol de les llengües en què aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" estan disponibles en aquest Lloc web.

Preu inscripció

El preu de la inscripció, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització de la "Inscripció".  El preu varia en funció de la modalitat de distancia de la cursa a la qual realitzi la inscripció, tal i com s’indica en el Lloc web.

Els preus inclouran l'Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Inscripció d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu de les inscripcions que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA ven en el Lloc web.

Modalitat de contractació i pagament

La realització d’una Inscripció equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, així com del Reglament Gran Fons Encamp Pas de la Casa.

El Participant haurà de seguir el procediment d’inscripció de granfondoepc.com, tal i com s’indica a continuació:

 1. Complimentar el formulari d’inscripció habilitat en el Lloc web.
 2. Comprovar les dades detallades a la seva inscripció i corregir els possibles errors.
 3. Confirmar la inscripció fent clic sobre la icona “INSCRIPCIÓ”, a partir d’aquell moment es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Inscripció en qüestió i, en concret, el fet que la seva Inscripció implica per a ell una obligació de pagament.
 4. Seguir les instruccions del servidor de pagament en línia per dur a terme el pagament de la Inscripció.
 5. La Inscripció serà validada i confirmada per GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Participant (el "correu electrònic de confirmació de la Inscripció"), on apareixerà informació essencial de la contractació per participar al Gran Fondo Encamp Pas de la Casa.

Abans de confirmar i fer el pagament de la inscripció, el Participant tindrà la oportunitat de tornar a les pàgines anteriors i de corregir i modificar la informació proporcionada prèviament. Una vegada realitzat el pagament, per qualsevol sol·licitud de canvi o modificació, el participant haurà d’enviar un correu electrònic a: hola@granfondoepc.com

D'altra banda, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de la Inscripció.

La Inscripció no es considerarà definitiva fins que s’hagi abonat l’import corresponent i GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA li comuniqui al Participant la confirmació de la seva inscripció.

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de les presents Condicions de venda, així com l’acceptació del Reglament.

La inscripció inclou: dorsal, bossa “welcome pack”, avituallament, dinar a l’arribada de la cursa, servei mecànic, servei mèdic, medalla i peça “Finisher” (es lliurarà a la meta). Si el Participant abandona l’esdeveniment o no arriba dins dels límits horaris, suposarà la renuncia a la medalla i peça “Finisher”.

9. Pagament

Mitjans de pagament

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot pagar la Inscripció al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA són les següents: Visa i Mastercard.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no serà responsable i no podrà formalitzar cap contracte amb el Participant.

Modalitats de pagament

Totes les inscripcions s'han d'abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris.

Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Participant ha de comunicar a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Participant.

En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Inscripció del Participant podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Participant, així com la validesa de la Inscripció i del mitjà de pagament emprat.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Participant durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

10. Política de canvis i cancel·lacions d’inscripcions

Les peticions de canvis o cancel·lacions d’inscripcions s’hauran de realitzar a través del correu electrònic: hola@granfondoepc.com

Política de canvis

La data màxima per sol·licitar un canvi en la inscripció és l’1 de setembre. Únicament s’acceptaran les següents peticions:

 • S’acceptaran canvis de modalitat de distància de la marxa ciclista, en cas d’optar a una distància superior, s’haurà d’abonar la diferència de preu.  Sol·licitar accedir a una distància inferior, té un cost administratiu de 20€, que es descomptarà del preu que s’hagi d’abonar al participant per la diferència.
 • S’acceptaran canvis de nom de les Inscripcions. A partir de l’1 de setembre, no es podrà fer cap modificació ni canvi de la inscripció, ni es farà cap devolució de l’import.

Política de cancel·lació

En el cas de que el Participant comuniqui que vol cancel·lar la seva Inscripció, la Política de devolucions es regirà per la següent taula:

Data cancel·lació

Reemborsament

Fins al 15 d’agost de 2022

Devolució del 95% de l’import de la inscripció

Del 15-31 d’agost de 2022

Devolució del 75% de l’import de la inscripció

A partir de l’1 de setembre de 2022

No es reemborsà cap import. Aquells participants que no puguin participar a l’edició de 2022, podran guardar la seva inscripció per al 2023.

 

L’import a reemborsar per part de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA serà retornat al compte corrent associat a la targeta bancaria del participant, amb la qual va realitzar la Inscripció, el més aviat possible.

11. Assegurança

En el preu de la Inscripció s’inclou una assegurança obligatòria pel Participant, la qual dona cobertura mèdica a les lesions físiques que pugui patir el Participant durant la marxa ciclista. No estan coberts els danys materials de la bicicleta ni complements, així com els danys causats a tercers.

 

12. Atenció al client

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb la seva Inscripció o reclamació relacionada amb la seva inscripció, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA a través de:

Telèfon de contacte: +376 801 050
E-mail de contacte: hola@granfondoepc.com

13. Responsabilitat

Capacitat legal

Amb anterioritat a la realització de la Inscripció, el Participant declara comptar amb capacitat legal plena (major de 18 anys) per a obligar-se en virtut de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" .

Menors d’edat

 

Es permet la Inscripció de menors a partir de 16 anys, en les següents modalitats:

*Recorregut mig fons: Beixalis 47kms

*Recorregut short fons: Cortals 31kms

El menors de 18 anys és obligatori que presentin l’autorització degudament signada pel pare/mare o tutor legal el dia del lliurament del dorsal i bossa “welcome pack”.

Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva; 
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de 
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, el qual quedaria cobert per l’assegurança d’accidents inclosa en la Inscripció. Tampoc no es fa solidaria de les despeses ni els deutes que poguessin contraure els participants durant la marxa ciclista, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants.
 • GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no es fa responsable de qualsevol pèrdua o deteriorament d’objectes personals dels participants per qualsevol circumstància. 
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
 • GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
 • GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

En general, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:        

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat. 
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. 
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. 

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

14. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altre pàgines web

La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d'inici del Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA expressament.

La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA.

15. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

16. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

17. Protecció de dades personals

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web granfondoepc.com, tal com indica la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd.saetde@grandvalira.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: granfondoepc.com

un correu electrònic a dpd.saetde@grandvalira.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: granfondoepc.com

 

18. Queixes i reclamacions

El Participant pot fer arribar a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte).

GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

A més, GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA, disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a GRAN FONDO ENCAMP PAS DE LA CASA en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte).

19. Miscel·lània

Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

a. Exclusió de renuncia

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.

b. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del Participant consultar periòdicament i sobretot quan vulgui realitzar una inscripció, ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

Data de revisió de les Condicions: juny 2022